Stanovy občanského sdružení Morula

Čl. 1.

Název a sídlo

Morula, o. s. (dále jen sdružení) má své sídlo v Praze 1, Újezd 33, 118 00. Anglický ekvivalent jeho jména zní : Morula.

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

* prosazování genderové rovnosti ve společnosti směřující k trvale udržitelnému způsobu života,

* prosazování ženských práv a názorů, což je hlavním cílem sdružení,

* prosazování lidských práv

* propagace, prosazování a podpora principů občanské společnosti

* podpora a prosazování odstranění všech forem diskriminace na základě citové a sexuální orientace.

Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména :

* umělecká činnost,

* filmová produkce,

* osvětová a aktivistická činnost pro obce, veřejnost, odbornou veřejnost a zájmová sdružení,

* pořádání a spolupořádání výstav, seminářů, přednášek, konferencí,

* účast na aktivitách směřujících k genderové rovnosti ve společnosti.

Čl. 5

Členství ve sdružení

1. Členkou nebo členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Členka a člen sdružení má právo:

* účastnit se jednání členské schůze,

* volit orgány sdružení a být volen/a do těchto orgánů,

* předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

* podílet se na praktické činnosti sdružení.

* být informován/a o činnosti a hospodaření sdružení, podílet se na této činnosti a využívat všech výhod plynoucích z členství ve sdružení

* užívat jméno a/nebo logo sdružení

3. Členka a člen sdružení má povinnost:

* dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

* aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

* účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Čestné členství ve sdružení

Členská schůze může zvolit čestnou členkou nebo čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestná členka nebo čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které jí/mu stanovy výslovně přiznávají.

5. Čestná členka a čestný člen mají právo:

1. účastnit se Členské schůze sdružení s hlasem poradním,

2. vyjadřovat se k činnosti sdružení, předkládat návrhy, podněty a připomínky Členské schůzi sdružení.

6. Členství ve sdružení zaniká:

* doručením písemného oznámení členky nebo člena o tom, že vystupuje Výboru sdružení,

* úmrtím členky nebo člena sdružení,

* zánikem sdružení,

* vyloučením členky nebo člena sdružení Členskou schůzí, v případě, že členka nebo člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

7. Veškeré vypořádání vůči řádné/mu nebo čestné/mu člence nebo členovi, které/mu zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6

Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

* Členská schůze,

* Výbor,


A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je Členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

* schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

* zvolila výbor sdružení, případně jej odvolala,

* schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,

* schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok

* určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

* schválila přihlášky nových členek a členů a rozhodla o vyloučení členky nebo člena,

* zvolila čestné členky a členy sdružení,

* rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání Členské schůze sdružení svolává Výbor sdružení nebo kterákoliv členka nebo člen sdružení. Rozhodnutí o vyloučení členky nebo člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členek a členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členek a členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními Členské schůze a plní úkoly uložené mu Členskou schůzí.

2. Výbor sdružení má tři členky/členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

Komentář:

Sdružení nemá předsedkyni ani předsedu. V jeho čele stojí kolektivní statutární orgán “Výbor”. Výhodou je větší počet oprávněných statutárních zástupců, demokratičtější způsob přijímání operativních rozhodnutí a také odpadají eventuální rozpaky spojené s volbou předsedy.

Výbor může určit z řad svých členek nebo členů jednu osobu, která bude vystupovat jako jednatelka či jednatel v rámci konkrétního projektu. Může tak učinit v případě, že tento krok povede k zjednodušení, lepší efektivnosti a praktičnosti vzhledem k realizaci a naplňování konkrétního projektu.

Čl. 8

Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho Výbor, případně Výborem zmocněná/ý členka nebo člen sdružení. Každá/ý členka nebo člen Výboru je oprávněn/a jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 9

Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného Výborem a schváleného Členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje Výbor z členek nebo členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, granty, dary , dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 10

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členky a členy sdružení.

© Morula,  Powered by @.